9 Mart 2009 Pazartesi

ÜRETİM - TÜKETİM - DAĞITIM ETKİLEYEN BEŞERİ FAKTÖRLER ETKİNLİK sayfa 53 LİSE 11.SINIF COĞRAFYA KİTABI LİSE 3.SINIF

ÜRETİM - TÜKETİM - DAĞITIM ETKİLEYEN BEŞERİ FAKTÖRLER ETKİNLİK sayfa 53 LİSE 11.SINIF COĞRAFYA KİTABI LİSE 3.SINIFAşağıdaki şemada üretim, dağıtım ve tüketim unsurlarını etkileyen beşerî faktörler verilerek bunlardan ulaşımın etkisi açıklanmıştır. Siz de diğer faktörlerin üretim, dağıtım ve tüketimi nasıl etkilediğini söyleyiniz.
Beşerî unsurların üretim, dağıtım ve tüketim sürecine etkisi
Üretimi Etkileyen Beşeri Faktörler:
1.SERMAYE
2.İŞ GÜCÜ
3.TARIMSAL FAALİYETLER
4.TEKNOLOJİK GELİŞMELER
5.SANAYİNİN ETKİSİ
6.HAMMADDENİN ETKİSİ
Dağıtımı Etkileyen Beşeri Faktörler:
1.ULAŞIM
2.MODERN PAZARLAMA TEKNİKLERİ
3.İLETİŞİM
4.İNSAN KAYNAKLARI
5. YERLEŞİM ÖZELLİKLERİNİN ETKİSİ
Tüketimi Etkileyen Beşeri Faktörler:
1.TEMEL İHTİYAÇLAR
2.TANITIM, REKLAM VE KİTLE İLETİŞİM ARAÇLARI
3.GELİR DÜZEYİ
4.MODA
5.TEKNOLOJİK GELİŞMELER
*** Bir ülkenin ekonomik olarak gelişimini o ülkenin fiziki ve beşeri şartları belirler. Toplumların ekonomik yapıları teknolojik gelişme ve değişmelerle birlikte yaşadıkları yerin özelliklerine bağlı olarak gelişir. Coğrafi özellikler bakımından benzer özelliklere sahip alanlarda beşeri ve ekonomik açıdan farklılıklar ortaya çıkar. Ülkelerin gelişmişlik düzeyi arttıkça doğal ortama bağımlılık azalır.
Geri kalmış ülkelerde doğal ortama bağımlılık fazladır. Beşeri yönden nüfus miktarı ve yoğunluğu ile yerleşim yerinin özellikleri, teknolojik seviyesi, halkın ekonomik durumu, alışkanlıkları vb. ekonomik etkinlikleri yönlendirir ve şekillendirir.
*** Bölgeler arasındaki farklı ekonomik etkinliklere bağlı olarak dolayı üretim, dağıtım ve tüketim gelişir.

Ulaşımın Üretim, Dağıtım ve Tüketime Etkisi:
Üretim, dağıtım ve tüketimin gelişmesinde rol oynayan önemli etkenlerden biri de ulaşımdır.
Ulaşım faktörleri hem yerel hem bölgesel bazda etkili olur. Örneğin, dünyanın bir yerinden alınan hammadde başka bir ülkede işlenir. Mamul maddeye (ürüne) dönüşen ham madde diğer ülkelere (tüketim alanına) çeşitli ulaşım ağları yoluyla ulaştırılır. Güçlü bir pazar; üretim, dağıtım, tüketim sayesinde kurulabilir.
Sermaye Birikiminin Üretime Etkisi:
Sermaye çiftçinin makine, tohum ve gübre gibi araç ve gereçleri alabilmesinde ve bu şekilde üretime devam edebilmesi üzerinde etkili olur. Ayrıca sermaye birikimi fabrikaların kuruluş sürecinde etkili olarak üretim üzerinde etkili olur. Fabrika için planlama yapılmasından başlayarak üretime geçilmesine kadar geçen süreçte sermaye birikimi etkilidir. Sermaye sanayinin kurulması için vazgeçilmez koşullardan biridir.

İş Gücü Kaynaklarının Üretime Etkisi:
Üretimin yapılması esnasında o işi bilen kalifiye (eğitimli) elemanlara ihtiyaç vardır. İş gücü olmadan üretim yapılamaz. İnsan olmadan makineler tek başlarına üretim yapamazlar. Üretimin yapılacağı alan da yeterli oranda işgücü kaynağının bulunması gerekir.
Tarımsal Faaliyetlerin Üretime Etkisi:
Tarımsal faaliyetlerin kendisi tek başına üretimin bir bölümünü oluşturur. Aynı zamanda tarımsal faaliyetlerle elde edilen ürünleri üretime hammadde sağlar. Örneğin; salça fabrikaları domates tarımının yaygın olduğu alanlara kurulur.
Teknolojik Gelişmelerin Üretime Etkisi:
Teknolojik gelişmeler üretimin kolaylaşmasını, hızlanmasını, iş gücüne duyulan ihtiyacın azalmasını sağlar. Gerekli teknolojik gelişmelere ayak uyduramayan sanayi kuruluşlarının üretimi son bulur.

Sanayinin Üretime Etkisi:
Sanayi tesisleri üretimi yapan kuruluşlardır. Sanayi tesislerinin varlığı üretim, dağıtım ve tüketim üzerinde etkili olur. Sanayi tesisleri; tarımsal hammadde kaynağı üretimini, madenlerin çıkarılmasını, enerji üretimini ve hizmet üretim faaliyetlerinin artmasını sağlayarak üretime katkıda bulunur ve üretim yapar.
Modern Pazarlama Tekniklerinin Dağıtıma Etkisi:
Üretilen ürünler pazara sunulmadan önce ürünlerin pazar payının araştırılması, ürünlerin tanıtımının ve reklâmının yapılması, bayilikler oluşturulması, fiyatının belirlenmesi vb. konular pazarlama biliminin alanına girer. Modern pazarlama teknikleri ürünlerin dağıtımını etkiler.Ürünlerin pazarlanması da profesyonel ekipler tarafından yapılmalıdır.
İletişimin Dağıtıma Etkisi:
İletişim, ürünlerin pazarlanmasını ve dağıtımını etkiler. İletişim hammadde sağlayıcılarla üreticiler, üreticilerle dağıtımcılar, dağıtımcılarla tüketiciler arasındaki bağlantının kurulmasını sağlar. Böylece herkes birbirinin ne istediğini anlayabilir ve ona göre hareket edebilir. Kitle iletişim araçları reklam ve pazarlama amacıyla kullanılarak dağıtım üzerinde etkili olur.

Yerleşim Özelliklerinin Dağıtıma Etkisi:
Yerleşmelerin nüfusu ve o nüfusun özellikleri dağıtımı etkiler. Üretilen ürünler öncellikle nüfusun yoğun olduğu alanlara ya da o ürünün müşterisinin çok olduğu pazarlara gönderilir. Örneğin; İstanbul en kalabalık şehrimizdir. Genel olarak üretilen ürünlerin en önemli pazarı olabilecek yer de İstanbul’dur. Ürünlerin dağıtımı yapılırken de öncellik bu şehirdedir ve bu durum göz önünde bulundurulur.
Temel İhtiyaçların Tüketime Etkisi:
İnsanların temel ihtiyaçları yeme-içme, giyinme ve barınmadır. Bu ihtiyaçlar sürekli var olan ihtiyaçlardır. İnsan zorunlu olarak bu ihtiyaçları gidermek için belli oranda para ayırır. İnsanların gelir düzeyi temel ihtiyaçlara ve diğer ihtiyaçlara ayrılacak para üzerinde etkili olur.Temel ihtiyaçlar tüketimin devamlığını sağlar.Tüketimin devamlılığı da üretimin ve dağıtımın sürekliliğini sağlar.

Gelir Düzeyinin Tüketime Etkisi:
İnsanların gelir düzeyi temel ihtiyaçlara ve diğer ihtiyaçlara ayrılacak para üzerinde etkili olur. Gelir düzeyi arttıkça tüketim artar. Tüketimin artması da üretimin ve dağıtımın artmasını sağlar.
Modanın Tüketime Etkisi:
Moda insanların tüketim miktarını ve tüketimin şeklini belirler. İnsanları tüketime teşvik eder ve tüketimi arttırır. Moda, insanları ihtiyacı olmayan şeyleri almaya yöneltebilir.
Tanıtım ve Kitle İletişim Araçlarının Tüketime Etkisi:
Tanıtım, reklâm ile reklâm ve tanıtımların yayınlandığı kitle iletişim araçları tüketim miktarını ve tüketimin şeklini belirler. Tüketiciler yeni ürünler ve bu ürünlerin özelliklerinden kitle iletişim araçları ve tanıtımlarla haberdar olur. Tanıtım ve kitle iletişim araçları moda kavramının oluşmasını sağlayarak tüketimi teşvik eder.
Teknolojik Gelişmelerin Tüketime Etkisi:
Teknolojik gelişmelerin hızlılığı ve devamlılığı yeni ürünlerin ortaya çıkmasını, yeni reklâm ve pazarlama yöntemlerinin ortaya çıkmasını ve tüketimin devamlığını sağlar. Teknolojik gelişmeler insan ihtiyaçlarının artmasına neden olarak tüketimi arttırmaktadır.


COĞRAFYA 11 DERS KİTABI
COĞRAFYA 11 DERS NOTLARI
COĞRAFYA 11.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI
COĞRAFYA 11.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA 11.SINIF ÖDEVİ
COĞRAFYA LİSE 3.SINIF DERSİ ÖLÇME DEĞERLENDİRME VE TEST SORULARININ CEVAPLARI
COĞRAFYA LİSE 3.SINIF DERSİ ETKİNLİKLERİNİN CEVAPLARI

1 yorum: